Các giảng viên có kiến thức và kỹ thuật chuyên môn cao của từng lĩnh vực sẽ thực hiện các bài giảng dễ hiểu cho sinh viên.